อ่านท้งหมด

งานสัมมนาเชิงวิชาการกลุ่มโรงพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างซิลลิค ฟาร์มาและลูกค้า

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2557 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ได้จัดสัมมนาวิชาการสำหรับกลุ่มโรงพยาบาล ที่โรงแรม เอทัส ลุมพินี ภายใต้หัวข้อ “Empowering You to Connect”   โดยแขกผู้มีเกียรติจากโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 150 ท่านตอบรับเข้าร่วมงานในครั้งนี้  วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ในโรงพยาบาลของตน
สำหรับงานดังกล่าว เริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดงานจาก คุณอีฟ แอร์เมส Chief Executive และต่อเนื่องด้วยการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ นวัตกรรมใหม่ และความท้าทายของ เภสัชกรไทย และ การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล ในทศวรรษหน้า โดย รศ ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเภสัชกรหญิง วิมล อนันต์สกุลวัฒน์ รองหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศิริราช และ กรรมการฝ่ายวิชาชีพของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ตามลำดับ ซึ่งในช่วงท้ายของงาน ทั้งโรงพยาบาลและซิลลิค ฟาร์มาได้ใช้เวลาที่มีค่าร่วมกัน ในการแลกเปลี่ยนทัศนคติและโอกาสในการพัฒนาการเชื่อมต่อองค์กรให้ไปสู่การยกระดับที่ดียิ่งขึ้น