อ่านท้งหมด

เจ้าของร้านขายยา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคลังสินค้าสหัสวัต

 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ได้จัดสัมมนาวิชาการสำหรับเจ้าของร้านขายยา ที่โรงแรมดุสิตธานี โดยมีเจ้าของร้านขายยากว่า 100 ท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานในร้านค้าของตนได้ หลังเสร็จสิ้นการสัมมนาเชิงวิชาการ กลุ่มเจ้าของร้านขายยาได้เข้าเยี่ยมชมการบริการจัดการคลังสินค้า ที่ศูนย์กกระจายสินค้าสหัสวัต พร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก