อ่านท้งหมด

คณะนักศึกษา ผู้บริหารโรงพยาบาล เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคลังสินค้าสหัสวรรษ

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ - ซิลลิคฟาร์มา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ในการเข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าสหัสวรรษ 


เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ - คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้นมากกว่า ๑๐๐ ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าสหัสวรรษ พร้อมรับฟังคำบรรยายทางด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์จากผุ้บริหารคลังสินค้าของซิลลิคฟาร์มา
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - คณะนิสิตและอาจารย์ คณะเภสัชศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าสหัสวรรษ พร้อมรับฟังคำบรรยายทางด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์จากผุ้บริหารคลังสินค้าของซิลลิคฟาร์มา