อ่านท้งหมด

เรื่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

เรื่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 199 เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4(8) แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรได้กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ไว้ในใบกำกับภาษีนั้น  เพื่อเป็นการปฎิบัติตามประกาศของกรมสรรพากรในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปี 2557 ที่ผ่านมา ทางซิลลิคฟาร์มาได้ส่งจดหมายถึงลูกค้าทุกท่านเพื่อขอความร่วมมือให้ท่านแจ้งข้อมูลกลับมายังบริษัท (ตามจดหมายที่แนบครั้งที่ 1) ซึ่งทางเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากท่าน อย่างไรก็ดีในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ทางซิลลิคฟาร์มาได้ส่งจดหมายรอบสองให้สำหรับลูกค้าบางท่านที่ทางซิลลิคฟาร์มายังไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับจากท่าน (ตามจดหมายที่แนบครั้งที่2)  

 

ในโอกาสนี้ทางซิลลิคฟาร์มาต้องขอขอบพระคุณในความร่วมมืออย่างดีจากท่านที่ได้ส่งข้อมูลกลับมายังบริษัท สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีความประสงค์จะแจ้งข้อมูลเลขที่ผู้เสียภาษี 13 หลัก และเลขที่สาขาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่านสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่แนบข้างต้นแล้วส่งไปรษณีย์กลับมาที่บริษัท หรือติดต่อพนักงานเก็บเงิน หรือพนักงานขายของบริษัทได้ทุกเมื่อ