อ่านท้งหมด

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการลูกค้า:
โทร.
1727 หรือ 1800-50000 (สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด)
อีเมล์: THZPCS@zuelligpharma.com

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า:
อีเมล์: THZP-OrderCenter@zuelligpharma.com

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ชั้น 8-9 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

เยี่ยมชมเว็บไซด์ของเราได้ที่ www.zuelligpharma.com