อ่านท้งหมด

เกี่ยวกับเรา

Connect. Healthcare. Asia.

บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด เริ่มมีการดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465  เป็นต้นมา บริษัท ซิลลิคฟาร์มา ได้เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของตลาดการดูแลสุขภาพใน ภูมิภาคเอเชีย บริษัทได้มีการนำนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ และมีให้การบริการอันหลากหลาย โดยดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งก็คือเพื่อช่วยให้บริษัทด้านการดูแลสุขภาพ ได้ตระหนักถึงศักยภาพของตลาดการดูแลสุขภาพในเอเชียที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเข้าถึงได้กลุ่มลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายของการให้บริการที่ชัดเจน เพื่อมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทลูกค้าตั้งแต่บริการกระจายสินค้า เช่น ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุการทดลองทางคลินิก บริการดูแลด้านการขายและการตลาด จนถึงการให้บริการครบวงจรไปยังร้านค้าปลีก

ซิลลิค ฟาร์มา มีเครือข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกใน 13 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการให้บริการแก่ แพทย์ โรงพยาบาล ร้านขายยา และ คลินิก กว่า 290,000 แห่ง ซิลลิคฟาร์มานำเสนอทางเลือกให้แก่ บริษัทด้านการดูแลสุขภาพ ด้วยความเข้าใจในตลาดที่ชัดเจน และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง เพื่อให้ทันกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดและเข้าถึงมาตรฐานใหม่ที่ดีที่สุดของการเติบโตอย่างยั่งยืน