นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 13 พฤษภาคม 2565

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดวิธีการที่องค์กรต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัทซิลลิค ฟาร์มา (ดูรายชื่อองค์กรของเราบางส่วนได้ที่ส่วนที่ XIV (ติดต่อเรา) ข้างล่างนี้) (ซึ่งต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เรียกรวมกันว่า “ซิลลิค ฟาร์มา”, “ของเรา” หรือ “เรา”) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกับเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดแนวปฏิบัติทั่วไปของเราที่เกี่ยวกับการรวบรวม, การใช้งาน, การเปิดเผยข้อมูล (ซึ่งต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เรียกว่า “การประมวลผลข้อมูล”) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้ผ่านทางเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, แพลตฟอร์ม, แบบฟอร์ม, ผลิตภัณฑ์, บริการ หรือเพจโซเชียลมีเดีย หรือช่องทางอื่นใด (ซึ่งต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”) หรือเมื่อท่านสื่อสารกับเรา และ/หรือ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราผ่านสื่อและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายเรื่องสิทธิของท่านและทางเลือกต่าง ๆ ที่มีให้แก่ท่านเกี่ยวกับการใช้งาน, การเข้าถึง และวิธีการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกด้วย ในกรณีที่แพลตฟอร์มของเรามีลักษณะหรือมีประเด็นที่เฉพาะเจาะจงอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะกำหนดเรื่องนั้นไว้ในภาคผนวกที่เฉพาะเจาะจงท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การอ้างอิงถึงคำว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ในนโยบายนี้ให้หมายความรวมถึงภาคผนวกเช่นว่านั้น

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” โดยทั่วไปให้หมายความถึงข้อมูลใดที่สามารถนำมาใช้โดยตรงหรือโดยอ้อม (ยกตัวอย่าง รวมกับข้อมูลประเภทอื่น ๆ ที่เราอาจมีสิทธิเข้าถึง) ในการระบุตัวบุคคล (ได้แก่ “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลในแต่ละประเทศอาจมีคำจำกัดความที่ต่างกันในเรื่องนี้และเพียงเท่าที่คำจำกัดความของเราที่ใช้ในนโยบายนี้ขัดต่อกฎหมายนั้น ให้นำคำจำกัดความที่มีความเคร่งครัดกว่ามาใช้บังคับ

I.      การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ในระหว่างที่ท่านมีการติดต่อกับเรา เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านหรือบุคคลอื่นใดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรณีที่อาจเกิดขึ้นเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่เราโดยสมัครใจ หรือในกรณีจำเป็น เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจากบุคคลภายนอกหรือจากสาธารณะ

ในการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเราหรือโดยการที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์ม  เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

เว้นแต่จะต้องห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะแจ้งท่านก่อนที่จะมีการรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและดำเนินการให้ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่านหากเราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน

เนื่องจากความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมากนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่เรา กรุณาแจ้งทางเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถปฏิบัติได้หากมีความไม่ถูกต้องใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ของบุคคลอื่น ๆ แก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างใด ๆ ท่านรับรองและรับประกันต่อเราว่า บุคคลนั้นได้มอบหมายให้ท่านกระทำการในนามเขาและได้ตกลงให้ท่านสามารถ

โดยทั่วไป เนื่องจากแพลตฟอร์มของเราไม่ได้ตั้งผู้เยาว์เป็นกลุ่มเป้าหมาย เราจึงไม่ยินยอมรับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ ในกรณีบริการที่เฉพาะเจาะจงที่เราดำเนินการนั้นมีความจำเป็นต้องรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ กรณีนี้จะกำหนดไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงในภาคผนวกท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีเช่นว่านั้น เราจำเป็นต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์นั้นให้ความยินยอมต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ของเรานั้น
 

II.      แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลนั้นได้มาจากแหล่งที่มาที่ชอบด้วยกฎหมายและโปร่งใส รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

III.      หลักการพื้นฐานทางกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราต้องมีหลักการทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเหตุนี้ เราจึงอาศัยหลักการทางกฎหมายอย่างน้อยหลักการใดหลักการหนึ่งดังต่อไปนี้ในการดำเนินการเช่นนั้นเป็นสำคัญ

โดยทั่วไปเราอาศัยหลักการให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  นอกจากนี้ ข้อมูลวัตถุประสงค์ร่วมกันบางประการและหลักการทางกฎหมายสำหรับการที่เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้ระบุอยู่ตามตารางข้างล่างนี้

 

วัตถุประสงค์

 หลักการพื้นฐานทางกฎหมาย

 • สร้างและจัดการบัญชีของท่าน (ในกรณีที่ใช้บังคับ)
 • ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงหรือใช้งานแพลตฟอร์มได้ 
 • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ท่าน รวมถึงดำเนินกระบวนการคำสั่งซื้อของท่าน
 • ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย, บริการให้ความช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพ, ข้อมูลการนัดหมายและใบสั่งยาของผู้ป่วย รวมถึงจัดหา, บริหารและจัดการแผนงานการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน
 • ให้ส่วนลด, โบนัส, เงินคืนและสิ่งทำนองเดียวกันนี้แก่ท่านสำหรับคำสั่งซื้อและการจัดซื้อของท่าน
 • ให้ความช่วยเหลือในเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • ติดต่อและสื่อสารกับท่าน รวมถึงตอบรับคำร้องขอ, ข้อสงสัยของท่าน และให้ข้อมูลสถานะคำสั่งซื้อปัจจุบันของท่าน
 • สื่อสารข้อมูล, ประกาศ และข้อมูลปัจจุบันต่าง ๆ
 • ดำเนินการตามคำร้องขออื่นใดที่ท่านอาจได้ยื่นไว้กับเรา

ในกรณีที่เราจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน

ในกรณีจำเป็นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย

ในกรณีที่เป็นฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของเราในการทำให้แน่ใจว่า การส่งมอบบริการที่ร้องขอจากเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสม

 • จัดการกับประเด็นเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และติดต่อและสื่อสารกับท่านในเรื่องประเด็นเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น
 • ดำเนินกิจกรรมการแก้ไขเยียวยาต่าง ๆ
 • แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ หรือสอบสวนข้อร้องเรียนใด ๆ ที่ท่านมีขึ้นหรือมีขึ้นต่อท่าน

ในกรณีจำเป็นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย

ในกรณีที่เป็นฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของเราในการทำให้แน่ใจว่า ข้อร้องเรียนนั้นได้รับการสอบสวนและแก้ไขปัญหาตามสมควร

 • ดำเนินการรายงานเหตุการณ์ร้ายแรงและความปลอดภัยในเรื่องผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ
 • ปรับปรุงเรื่องการดูแลและความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เกี่ยวกับการใช้ยาและบรรดาการแทรกแซงการรักษาทางการแพทย์และบุคลากรการแพทย์
 • ปรับปรุงเรื่องสาธารณสุขและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการใช้ยา
 • ตรวจหาปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ยาและสื่อสารในเรื่องข้อวินิจฉัยต่าง ๆ อย่างทันการ
 • ส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัย, มีเหตุผล และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 • ส่งเสริมความเข้าใจ, การศึกษา และการฝึกอบรมเกี่ยวกับสถานพยาบาลในเรื่องการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา (Pharmacovigilance) และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต่อสาธารณะ

ในกรณีจำเป็นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย

ในกรณีที่เป็นฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของเราในการ

 1. ทำให้แน่ใจว่า การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา (Pharmacovigilance) ได้ถูกดำเนินการ และ/หรือ
 2. ส่งเสริมสาธารณสุขและความปลอดภัย
 • ดำเนินกระบวนการในเรื่องใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน
 • ดำเนินการสอบทานบุคคลภายนอกที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่น ผู้ขายและคู่ค้าทางธุรกิจ
 • สำหรับหน้าที่การทำงานภายใน เช่น การรายงานและการตรวจสอบและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • รักษาการดำเนินงานหรือระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าของเรา
 • รักษาและจัดการดูแลบันทึกเกี่ยวกับลูกค้าหรือบริษัทและการพัฒนาในระหว่างดำเนินธุรกิจ
 • สำหรับการจัดเก็บบันทึกภายในของเรา
 • สำหรับการจัดเตรียมและการจัดทำเอกสาร, ความตกลง และ/หรือ สัญญาที่จำเป็นทั้งหมด
 • สำหรับการดำเนินการทั่วไปและการบำรุงรักษาแพลตฟอร์ม

ในกรณีจำเป็นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย

ในกรณีที่เป็นฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของเราในการ

 1. ทำให้แน่ใจว่ามีการดำเนินธรุกิจที่ราบรื่นของเรา และ/หรือ
 2. เก็บบันทึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจของเรา
 • พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่เสนอโดยการวิเคราะห์และการประเมินผลข้อมูลที่เรามีสิทธิเข้าถึง เช่น โดยการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและวิจัยตลาด
 • พัฒนา, แสดง, วัดผล และติดตามโฆษณา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคอนเท้นท์, การสำรวจ และการส่งเสริมแพลตฟอร์มหรือผลิตภัณฑ์และบริการของเรา, บริษัทสาขา, บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทในเครือ, คู่ค้าทางธุรกิจของเราและบุคคลภายนอกอื่น ๆ ) และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านและตามการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณานั้นในขณะที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์ม

ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของเราในการ

 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่นำเสนอให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าของเรา และ/หรือ
 2. ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานเมื่อมีการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอของเรา รวมถึงแพลตฟอร์ม

 

 • ดำเนินการ และ/หรือ อำนวยความสะดวกในเรื่องการควบคุมความเสี่ยงและการฉ้อฉลและการดำเนินกระบวนการชำระเงิน
 • ป้องกัน, ตรวจจับ หรือตรวจสอบการผิดสัญญา, กิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือคอนเท้นท์ที่ต้องห้ามอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม
 • บังคับและใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือสัญญาใด
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อกำหนดที่ควบคุมซึ่งเกี่ยวกับธุรกรรมทางการค้า, การดำเนินกิจการหรือกิจกรรมของเราหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเรา และทำการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมาย, บทบัญญัติ, คำสั่ง, คำสั่งศาล, หลักกฎหมาย, แนวปฏิบัติ, หนังสือเวียน หรือประมวลกฎหมายที่ใช้บังคับกับเราหรือสมาชิกรายใดในกลุ่มบริษัทของเราเป็นครั้งคราว
 • ร่วมมือกับหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย

ในกรณีจำเป็นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย

ในกรณีที่เป็นฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของเราในการ

 1. ป้องกันและสอบสวนข้อพิพาททางกฎหมาย, การผิดสัญญาที่น่าจะเกิดขึ้น, กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือคอนเท้นท์ที่ต้องห้าม
 2. บังคับสิทธิตามสัญญา และ/หรือ
 3. ร่วมมือกับผู้หน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย

 

 • อำนวยความสะดวกในการดำเนินการสอบทานหรือการถ่ายโอนสินทรัพย์ตามจริงในกรณีที่มีการถ่ายโอนกิจการที่มุ่งหวัง, ที่เสนอ หรือตามจริงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน, การขายกิจการ, การจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์, การได้มาซึ่งการถือสิทธิ, การรวมกิจการ, การแยกกิจการ, กิจการร่วมค้า, การโอนสิทธิ, การฟื้นฟูกิจการ, สินทรัพย์หรือหุ้นทุนหรือธุรกรรมที่คล้ายคลึงกันของซิลลิค ฟาร์มา

ในกรณีจำเป็นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย

ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของเราเพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัทอย่างใด ๆ เพื่อความเติบโตหรือการทำให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรามากที่สุด

 • ส่งข้อมูลหรือการเชื้อเชิญเพื่อเข้าร่วมการจัดงาน, สัมมนา, การประชุม, การริเริ่มดำเนินการ และการส่งเสริมและการพูดคุยที่ท่านอาจสนใจให้แก่ท่าน
 • จัดการและบริหารจัดการเหตุการณ์และการประชุมวิชาชีพ รวมถึงการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์เช่นว่านั้นของท่าน
 • ส่งเสริมและสื่อสารข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม, ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา, บริษัทสาขา, บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทในเครือ, คู่ค้าทางธุรกิจของเราและบุคคลภายนอกอื่น ๆ โดยเราอาจเริ่มการติดต่อสื่อสารเช่นว่านั้นด้วยตนเองหรือผ่านทางบุคคลภายนอก
 • ส่งมอบโฆษณาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมออนไลน์ (เช่น แสดงโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่ท่านอาจสนใจให้แก่ท่านบนฐานของพฤติกรรมก่อนหน้านี้ของท่านและแสดงโฆษณาและคอนเท้นท์ทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ แก่ท่าน)

ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของเราและโดยต้องได้รับความยินยอมของท่านเมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ ให้มอบข้อมูลการตลาดที่ท่านอาจสนใจแก่ท่าน

 

IV.      ผลของการปฏิเสธหรือการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นใด ท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราด้วยความสมัครใจทั้งหมดและท่านไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันหรือการบังคับขู่เข็ญอย่างใด ๆ ในการดำเนินการเช่นนั้น อย่างไรก็ดี ในบางพฤติการณ์ หากท่านไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้แก่เรา เราจะไม่ต้องรับผิดต่อผลสืบเนื่องอย่างใด ๆ ที่เกิดจากการที่ท่านไม่ให้ข้อมูลเช่นว่านั้น ซึ่งรวมถึง

V.      การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลดังต่อไปนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

บุคคลภายนอกมีหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามหลักการที่เรากำหนดไว้ บุคคลภายนอกมีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยในระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของธุรกิจประเภทนั้น ๆ  
 

VI.      การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราทำให้แน่ใจว่า มีบรรดาภาระผูกพันในการรักษาความลับอย่างเหมาะสมและมาตรการการรักษาความปลอดภัยในองค์กรเพื่อคุ้มครองการรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่รวบรวมผ่านวิธีการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล, การเปลี่ยนแปลงข้อมูล, การเปิดเผยข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลเช่นว่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและความสูญหายของข้อมูลจากอุบัติเหตุหรือการทำลายหรือความเสียหายของข้อมูลเช่นว่านั้น

มาตรการการรักษาความปลอดภัยบางประการที่เรามีอยู่ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงมาตรการดังต่อไปนี้

บุคคลภายนอกผู้ได้รับอนุญาตทุกคนผู้ที่อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะถูกกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ 
 

VII.      สิทธิของท่าน

ขึ้นอยู่กับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่ท่านอาศัย ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ส่งมอบให้แก่เรา ท่านอาจมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้ในเวลาใด ๆ ก็ได้

หากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างใด ๆ และสิทธิเช่นว่านั้นได้รับการยอมรับในประเทศของท่าน กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ส่วนที่ XIV (ติดต่อเรา) ด้านล่างนี้ ในเรื่องการร้องขอเพื่อเข้าถึงหรือทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบันทึกของเรา การร้องขอเช่นว่านั้นต้องยื่นมาพร้อมกับเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องตามที่เราอาจกำหนดไว้  เราอาจกำหนดให้ท่านยื่นเอกสารเหล่านี้ด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบลักษณะประจำตัวของท่านเป็นครั้งคราว ณ ที่อยู่ที่พบได้ในส่วนที่ XIV (ติดต่อเรา) ข้างล่างนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะและความอ่อนไหวของการร้องขอนั้น เราจะทำความแก้ไขที่ถูกต้องโดยอาศัยฐานข้อมูลที่พิสูจน์ความเป็นจริงได้/การยืนยันความเป็นจริงและข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วที่ท่านมอบให้ การร้องขอของท่านอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับ

ในเรื่องการเพิกถอนความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้แก่เราทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

ท่านอาจร้องขอให้เราดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเราจะใช้ความพยายามที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความจำเป็นในด้านการค้าในการดำเนินการตามคำขอของท่าน อย่างไรก็ดี กรุณารับทราบว่า เราอาจถูกกำหนดให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นและไม่อาจลบข้อมูลนั้นได้ตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา เมื่อเราลบข้อมูลใด ๆ ข้อมูลนั้นจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่แต่อาจยังคงอยู่ในแฟ้มสำรองข้อมูลของเรา เราอาจเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อป้องกันและตรวจจับการฉ้อฉลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน  

การใช้สิทธิหรือการเพิกถอนความยินยอมอย่างใด ๆ ของท่านที่กำหนดไว้ข้างตนในแต่ละกรณีจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ, เงื่อนไขตามสัญญาและระยะเวลาตามสมควร โดยอาจขึ้นอยู่กับในกรณีที่การใช้สิทธิดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของเราและความสามารถของเราในการดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายของเราหรือไม่อีกด้วย

เราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามการร้องขอของท่านตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกับเราด้วย หากเราปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามการร้องขอนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธของเราและเหตุผลที่เราปฏิเสธ
 

VIII.      การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้เราจะถูกจัดเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลหรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้เท่านั้น

แม้ว่าระบบของเราจะออกแบบไว้จัดการกับการลบข้อมูลเพื่อประมวลผลตามแนวทางข้างต้น เราไม่อาจให้สัญญาได้ว่า ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกไปภายในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง ได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค เมื่อเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลนั้นจะถูกลบออกจากระบบและบันทึกของเราหรือลบรายละเอียดข้อมูลบางส่วนเพื่อให้ไม่สามารถบ่งชี้ตัวท่านได้อีกต่อไป
 

IX.      การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราอาจส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือและลูกจ้าง, ตัวแทน และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตของเราในประเทศที่เราประกอบธุรกิจหรือไปยังสถานที่ที่เราเห็นสมควรหรือต้องการ (เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นใด) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือในต่างประเทศของเราที่มีสถานที่จัดเก็บเทคโนโลยีสารสนเทศและเซิร์ฟเวอร์ในการจัดเก็บตั้งอยู่ อาจมีความเป็นไปได้ว่า ระดับการคุ้มครองข้อมูลในเขตอำนาจอื่น ๆ จะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่ท่านอยู่อาศัยอย่างครบถ้วน แต่การดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดเช่นว่านั้นจะถูกดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ
 

X.      การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ

แพลตฟอร์มอาจประกอบด้วยลิงค์เพื่อไปยังและกลับมาจากจากเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเครือข่ายคู่ค้า, ผู้โฆษณา, ผู้สนับสนุนแผนการรักษาผู้ป่วย และ/หรือ บุคคลภายนอกอื่น ๆ ของเรา หากท่านกดเข้าลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นใด ท่านจะออกจากแพลตฟอร์มของเราและถูกนำไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ท่านเลือก เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก เราไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบต่อการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างใด ๆ โดยบุคคลภายนอกเช่นว่านั้นและเราไม่สามารถรับประกันว่าพวกเขาจะยึดถือตามแนวปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเช่นเดียวกันกับเรา เราส่งเสริมให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเสนอโอกาสแก่ท่านในการใช้การเข้าสู่โซเชียลมีเดียของท่าน หากท่านจะดำเนินการเช่นนั้น กรุณารับทราบว่า ท่านจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเราซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของท่าน เราสนับสนุนให้ท่านเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีการแบ่งปันและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริบทนี้  
 

XI.      การตลาดและการส่งเสริม

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์, บริการ, เหตุการณ์, สัมมนา, การประชุม, การริเริ่มดำเนินการ และการส่งเสริมและการพูดคุยของเรา (เช่น การดำเนินการตลาดเช่นว่านั้นของบริษัทสาขา, บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทในเครือของเรา), คู่ค้าทางธุรกิจ, ผู้สนับสนุน และ/หรือ ผู้โฆษณา เราอาจสื่อสารการตลาดเช่นว่านั้นแก่ท่านโดยวิธีการทางไปรษณีย์, โทรศัพท์, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, การส่งข้อความสั้น (SMS), โซเชียลมีเดีย และ/หรือ ช่องทางการสื่อสารตามสมควรอื่นใดโดยขึ้นอยู่กับว่าท่านตกลงเรื่องใดกับเรา หากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกการสมัครการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการตลาดและการส่งเสริม ท่านอาจกดที่ลิงก์ “ยกเลิกการสมัคร” ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความที่เกี่ยวข้องที่ท่านได้รับจากเรา หรือท่านอาจติดต่อเราได้ตามข้อมูลที่พบในส่วนที่ XIV (ติดต่อเรา) ข้างล่างนี้ เมื่อเราได้รับคำร้องขอจากท่านในการยกเลิกการสมัคร อาจใช้เวลาถึงสิบสี่ (14) วันทำการในการที่เราจะดำเนินกระบวนการตามคำร้องขอของท่านและบันทึกในระบบของเรา ดังนั้น ท่านอาจยังคงได้รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดในระหว่างช่วงเวลานี้ กรุณารับทราบอีกด้วยว่า แม้ว่าท่านจะเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด ท่านอาจยังคงได้รับการติดต่อสื่อสารในการจัดการต่าง ๆ จากเรา เช่น การยืนยันคำสั่งซื้อหรือธุรกรรมอื่น ๆ และประกาศสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่เรื่องการตลาด
 

XII.      ภาษา

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องอย่างใด ๆ ระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาในท้องถิ่นนี้ ให้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับที่ใช้บังคับ 
 

XIII.      การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัว

ซิลลิค ฟาร์มาสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาใด ๆ ก็ได้ เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า มีการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยการประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดไว้อย่างเด่นชัดในแพลตฟอร์มและที่อื่น ๆ ที่เราเห็นเหมาะสมเป็นระยะเวลาตามสมควรระยะหนึ่ง การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการเผยแพร่ในแพลตฟอร์มใด ๆ นั้นเว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราขอเชิญให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อที่จะทราบเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องอย่างใด ๆ ในนโยบายนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนที่จะให้ข้อมูลใด ๆ แก่เรา การเข้าถึงหรือการใช้งาน แพลตฟอร์มที่ต่อเนื่องของท่าน และ/หรือ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา, หลังจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกตีความว่าท่านได้ให้ความยินยอมของท่านต่อแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไข หากท่านไม่เห็นด้วย ท่านควรหยุดการงานแพลตฟอร์มของท่านทันที, ยุติการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก่เราและแจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษรตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วน VII (สิทธิของท่าน) และ XIV (ติดต่อเรา)
 

XIV.      ติดต่อเรา

เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงของท่าน ผู้ควบคุมข้อมูลที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลหลักในแต่ละประเทศที่เรามีธุรกิจตั้งอยู่ อย่างไรก็ดี ผู้ควบคุมข้อมูลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านใช้ หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยอย่างใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านข้างต้นอย่างใด ๆ ท่านจะถูกนำไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้รับผิดชอบหลังจากเราได้รับคำถามของท่านผ่านทางช่องทาง ” ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์ของเรา

 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 
ชั้น 8-9 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ 2 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
 

Privacy Policy - English

Last updated: 13 May 2022

This Privacy Policy sets out how the various entities within the Zuellig Pharma group (a non-exhaustive list of our entities is found at Part XIV (Contact Us) below) (hereinafter collectively referred to as “Zuellig Pharma”, “our”, “us” or “we”) processes personal data in accordance with the data protection laws that apply to us.

This Privacy Policy outlines our general practices in relation to the collection, use, disclosure (hereinafter referred to as “processing”) and protection of the personal data you provide through our websites, applications, platforms, forms, products, services, or social media pages or otherwise (hereinafter collectively referred to as the “Platform”), or when you communicate with us and/or our authorised agents through various media and communication channels. This Privacy Policy also explains your rights and the choices available to you regarding the use of, your access to, and how to update and correct your personal data. Where our Platforms deviate from this Privacy Policy or there are other specific matters, we will outline them in a specific addendum to this Privacy Policy. References to the term “Privacy Policy” herein shall include such addendum.

In this Privacy Policy, “personal data” generally refers to any information that can be used, directly or indirectly (e.g. in combination with other types of data that we may have access to), to identify an individual (i.e. the “data subject”). Local data protection laws may have differing definitions of this, and to the extent that our definition used here conflicts with the law, the stricter definition will apply.

I.      Processing of Personal Data

In the course of your dealings with us, we may process personal data about you or any other person for the purposes stated in this Privacy Policy. This may occur when you voluntarily provide such personal data to us, or, where necessary, we receive such personal data from third parties or from the public domain.

In your interaction with us or by your usage of the Platform, we may process the following categories of personal data, including, but not limited to:

Unless prohibited by applicable laws, we will notify you before collecting your personal data, and seek your express consent if we need to collect your sensitive personal data.

As the accuracy of your personal data depends largely on the information you provide to us, kindly inform us as soon as practicable if there are any errors in your personal data or if there have been changes to your personal data.

If you provide us personal data about other individuals for any particular purpose, you represent and warrant to us that they have appointed you to act on their behalf and have agreed that you can:

Generally, as our Platform is not targeted at minors, we do not consent to receiving any personal data relating to minors. In the event that specific services provided by us require the collection and processing of minors’ personal data, this will be specifically stated in the appropriate addendum to this Privacy Policy. In such cases, we require the parent or legal guardian of such minor(s) to consent to our processing of their minor(s)’ personal data.

 

II.      Source of Personal Data

The personal data processed by us are obtained from various legitimate and transparent sources, including, but not limited to the following:

III.      Lawful Basis and Purpose of Processing Personal Data

We must have a lawful basis to process personal data. We typically rely on at least one of these lawful bases to do so:

We generally rely on consent to process personal data. In addition, the table below summarises some of the common purposes for which we may process personal data and our legal basis for doing so:

Purpose

Legal basis

Where necessary to perform our contract with you

Where required to comply with a legal obligation

Where it is in our legitimate interests to ensure that services requested of us are effectively and appropriately delivered

Where required to comply with a legal obligation

Where it is in our legitimate interests to ensure that complaints are investigated and appropriately resolved

Where required to comply with a legal obligation

Where it is in our legitimate interests to:
(a) ensure that pharmacovigilance is done; and/or
(b) promote public health and safety

Where required to comply with a legal obligation

Where it is in our legitimate interests to:
(a) ensure the smooth operation of our business; and/or
(b) keep accurate records of our business

Where it is in our legitimate interests to:
(a) develop new product or service offerings to meet the needs of our customers; and/or
(b) improve user experience when using our products and service offerings, including the Platform

Where required to comply with a legal obligation

Where it is in our legitimate interests to:
(a) prevent and investigate legal disputes, potential breaches, illegal activities or prohibited content;
(b) enforce contractual rights; and/or
(c) cooperate with regulators and law enforcement bodies

Where required to comply with a legal obligation

Where it is in our legitimate interests to undertake any corporate restructuring for the growth or optimisation of our businesses

Where it is in our legitimate interests, and subject to obtaining your consent when required under applicable laws, to provide you with marketing information that may be of interest to you

 

IV.      Consequences of Refusal or Failure to Provide Personal Data

Unless stated otherwise, the personal data provided to us are wholly voluntary in nature and you are not under any obligation or duress to do so. However, in some circumstances if you do not provide us with your personal data described in this Privacy Policy, we shall not be held liable for any of the consequences arising therefrom. These include:

V.      Disclosure of Personal Data

In order for us to fulfil the purposes listed above, we may disclose your personal data to the following parties, including, but not limited to:

Third parties are legally tasked with processing the personal data in line with the principles specified by us. Third parties are also held legally responsible for securing the personal data at an appropriate level of security in relation to applicable data protection laws and widely accepted industry standards.

VI.      Protection of Personal Data

We ensure that all appropriate confidentiality obligations and technical and organisational security measures are in place to protect the confidentiality and security of your personal data collected through the various methods described in this Privacy Policy to prevent any unauthorised access, unauthorised or unlawful alteration, disclosure or processing of such information and data, and the accidental loss or destruction of or damage to such information and data.

Some of the security measures we put in place include, but are not limited to:

Compliance with these provisions will be required by all authorised third parties who may access the personal data as described above.

VII.      Your Rights

Depending on the data protection laws in the country where you reside, in respect of the personal data which you have submitted to us, you may have the right at any time to:

Should you wish to exercise any of the abovementioned rights and such right is recognised within your country, please write in to us using the information found at Part XIV (Contact Us) below. In respect of requests for access to or to make correction of your personal data in our records, such requests must be supported with submission of the relevant documents as may be required by us. Depending on the nature and sensitivity of the request, we may require you to submit these documents in person so as to verify your identity from time to time to the address found at Part XIV (Contact Us) below. We will only make appropriate corrections based on the verifiable/verification and updated information provided by you. Your request may also be subject to payment of a fee in accordance with applicable legal requirements.

With regard to the withdrawal of consent, you may withdraw, in full or in part, your consent given to us.

You may request for deletion of your personal data by us, and we will use commercially reasonable efforts to honour your request. However, please note that we may be required to keep such information and not delete it for such period of time required by law or in order to fulfil our legal obligations. When we delete any information, it will be deleted from the active database but may remain in our archives. We may also retain your information for fraud prevention and detection or similar purposes.

Your exercise of any of the rights or withdrawal of consent referred to above is, in each case, subject to any applicable legal restrictions, contractual conditions, and a reasonable time period. This may also be subject to whether it would affect the operation of our business and our ability to meet our legal obligations.

We may also, in accordance with the data protection laws applicable to us, refuse to comply with your request. If we refuse to comply with such request, we will inform you of our refusal and reason for our refusal.

VIII.      Retention of Personal Data

The personal data you submit to us will only be retained for as long as is required for the purpose for which it was collected or as permitted by applicable laws.

Even though our systems are designed to carry out data deletion processes according to the above guidelines, we cannot promise that all data will be deleted within a specific timeframe due to technical constraints. When we no longer need to use your personal data, it is removed from our systems and records or anonymised so that you can no longer be identified from it.

IX.      International Transfers of Personal Data

To provide our products and services, we may transfer your personal data to our affiliates and authorised employees, agents and third parties in the jurisdictions where we operate or where we deem it appropriate or desirable (unless applicable laws provide otherwise) for the purposes stated in this Privacy Policy. In particular, we may transfer your personal data to our overseas affiliate(s) where our information technology storage facilities and servers may be located. There may be a possibility that the data protection levels in other jurisdictions do not completely meet the requirements of the data protection laws in the country where you reside, but all such transfers are performed in accordance with the requirements of applicable laws.

X.      Links to Other Websites or Applications

The Platform may contain links to and from the websites and applications of our partner networks, advertisers, patient program sponsors and/or other third parties. If you click on a link to any of these websites or applications, you will leave the Platform and be redirected to the website or application you selected. As we cannot control the activities of third parties, we cannot accept responsibility for any use of your personal data by such third parties, and we cannot guarantee that they will adhere to the same data privacy practices as us. We encourage you to review the privacy policy of these websites or applications before providing any personal data.

We may also offer you the opportunity to use your social media login. If you do so, please be aware that you share your profile information with us depending on your social media platform settings. We encourage you to visit the relevant social media platform and review its privacy policy to understand how your personal data is shared and used in this context.

XI.      Marketing and Promotions

We may use your personal data to market products, services, events, seminars, conferences, initiatives, and promotions and talks of ours (i.e., those of our subsidiaries, related and/or associated companies), business partners, sponsors and/or advertisers. We may communicate such marketing to you by way of post, phone call, email, short message service (SMS), social media and/or any other appropriate communication channels, depending on what you have agreed to with us. If you wish to unsubscribe to the processing of your personal data for marketing and promotions, you may click on the “Unsubscribe” link in the relevant email or message you receive from us. Alternatively, you may contact us using the information found at Part XIV (Contact Us) below. Please note that once we have received your request to unsubscribe, it may take up to fourteen (14) working days for us to process your request and to be reflected in our systems. Therefore, you may still receive marketing communications during this period of time. Please also note that, even if you opt-out from receiving marketing communications, you may still receive administrative communications from us, such as order or other transaction confirmations, and other important non-marketing related announcements.

XII.      Language

In the event of any inconsistency between the English version and the local language version of this Privacy Policy, the English version shall prevail.

XIII.     Amendments to Privacy Policy

Zuellig Pharma reserves the right to modify, update and/or amend this Privacy Policy at any time. We will take reasonable steps to ensure amendments to this Privacy Policy are communicated by posting all amendments prominently on the Platform and other places we deem appropriate for a reasonable period of time. Amendments to this Privacy Policy will be effective immediately once published on any of the Platform unless otherwise noted. We invite you to check this Privacy Policy periodically to be informed of any relevant amendments to it, especially before providing any information to us. Your continued access or usage of the Platform and/or providing your personal data to us, following any amendments to this Privacy Policy, indicates your consent to the practices described in the revised Privacy Policy. If you do not agree, you should immediately discontinue your use of the Platform, cease providing to us any of your personal data and notify us in writing in the manner described in Parts VII (Your Rights) and XIV (Contact Us).

XIV.     Contact Us

For your reference, the data controllers listed in the table below serve as our main data controllers in the countries we are active in, although these may change based on the service you used. If you have any feedback or questions about this Privacy Policy and the way we handle your personal data, or you wish to exercise any of your rights above, you will be directed to the applicable data controller following our receipt of your query via the “Contact Us” page of our website.

Zuellig Pharma Limited
8-9/F Ploenchit Center, 2 Sukhumvit Rd.,
Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey,
Bangkok 10110